366153 / Asiakastietojärjestelmiin liittyvät lisenssit ja palvelut

Deadline: 23/09/2025 16:13 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
366153 / Asiakastietojärjestelmiin liittyvät lisenssit ja palvelut
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
25/09/2021 13:15 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
23/09/2025 16:13 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
23/09/2025 16:13 (UTC+03:00)
Organisation
2M-IT Oy
Description
2M-IT Oy (”2M-IT”) toimii omistaja-asiakkaillensa in-house -yhtiönä tarjoamansa asiakas- ja potilasjärjestelmiin liittyvän kokonaispalvelun osalta palveluntuottajana ja palveluintegraattorina.
Palvelu koostuu useasta erityyppisestä palvelukomponentista, joita 2M-IT tuottaa itse tai kilpailuttaa alihankkijoiltaan osaksi tätä kokonaispalvelua. Palvelun osakomponentteja ovat esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajien lisenssit ja asiantuntijapalvelut; tietotekniikan palvelut, jotka kattavat esimerkiksi tietoliikenneyhteydet ja niihin liittyvät palvelut sekä konesali- ja kapasiteettipalvelut. Lisäksi komponentteihin kuuluu erilaiset kehittämisprojektit ja testaus sekä ylläpidon aikaiset tukipalvelut, jotka koostuvat ensimmäisen tason tuesta, jota tuottaa 2M-IT:n service desk, sekä mahdollisesta toisen tason sovellustuesta. Järjestelmätoimittajat tuottavat tähän ylläpidon aikaisten tukipalvelujen kokonaisuuteen tarvittavan sovellustuen osuuden.
2M-IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu koostuu jo olemassa olevien ratkaisuiden ja uusien ratkaisuiden yhteensovittamisesta ja niiden muotoilemisesta yhtenäiseksi järjestelmäkokonaisuudeksi, edellä mainittujen palvelukomponenttien tuottamisesta sekä kokonaisuuteen olennaisesti liittyvistä asiantuntijapalveluista tai kokonaan uusista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalveluista.
2M-IT:n tehtävänä in-house -yhtiönä on kehittää omistaja-asiakkaillensa tarjoamaansa palvelua. Dynaamisen hankintajärjestelmän (”DPS”) voimassaoloaikana tavoitteena on luoda alueellisesti yhtenäisemmät kokonaispalvelut, jotka mahdollistavat sosiaalihuollon osalta sellaisen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toteutuksen, jossa voidaan käsitellä useamman kunnan asiakastietoja ja joka vastaa toiminnan kehittämisen vaatimuksiin sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen edellyttämällä tavalla.
Tavoitteena oleva yhtenäinen järjestelmä mahdollistaa ajantasaisen sosiaalihuoltoa koskevan tilannekuvan saamisen niin kansallisella-, maakunnallisella- kuin yksilötasolla, jolloin rajallisten voimavarojen kohdentaminen helpottuu. Tietojärjestelmän yhtenäisyys tukee myös tieteellistä tutkimustyötä. Lisäksi yhtenäisen asiakastietojärjestelmän avulla voidaan tehostaa ja sujuvoittaa työtä kokoamalla yhteen sosiaalihuollon tuottamia tietoja.
Tämän DPS:n sisällä tehtävien hankintojen pohjalta 2M-IT voi hankkia asiakastietojärjestelmien lisenssejä ja muita niihin liittyviä palveluja (esimerkiksi käyttöönottoprojektit ja kehittämisen aikana tuotettavat palvelut) sekä asiantuntijapalveluja, pois lukien perustietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen liittyvät kokonaisuudet. Tämän DPS:n sisällä tehtävien hankintojen avulla voidaan toteuttaa tarvittavat eri alueellisten palvelukokonaisuuksien koostamiseksi tarvittavat alihankkijoiden kilpailutukset. Maantieteelliset alueet, 2M-IT:n asiakkaat ja muut tarvittavat seikat tullaan yksilöimään tarkemmin DPS:n sisällä tehtävissä hankinnoissa.
DPS:n sisällä tehtävän hankinnan kohteena voi olla sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään liittyvät lisenssit ja/tai palvelut ja/tai asiantuntijapalvelut tai sellaisia lisenssien käyttöoikeuksista, palveluista ja asiantuntijapalveluista muodostuvia kokonaisuuksia.