62/02.08.00.01/2023 / Raakamaan hintamalli –selvitys

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
62/02.08.00.01/2023 / Raakamaan hintamalli –selvitys
Type of contract notice
Lightened procurement (with scoring)
Published
25/01/2023 15:27 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
03/02/2023 09:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
17/02/2023 09:00 (UTC+02:00)
Organisation
Laukaan kunta
Description
Laukaan kunta pyytää tarjoustanne Raakamaan hintamalli –selvityksen laatimisesta. Selvityksen tavoitteena on toimia ohjeena maanhankinnasta vastaaville kunnan viranhaltijoille, ohjata valmistelua ja päätöksentekoa sekä antaa tietoa hinnanmuodostumisen periaatteista maanomistajille, kuntalaisille ja päättäjille. Työn tuloksena syntyy kirjallinen raportti ja erillisliitteet, kuten tarvittavat kartta-aineistot sekä taulukkomuotoiset suositukset raakamaan hinnoittelulle alueittain.
Työssä onnistuminen edellyttää kiinteistönarvioinnin osaamista sekä Jyväskylän kaupunkiseudun kiinteistömarkkinoiden, Laukaan maapoliittisten tavoitteiden ja asemakaavoituksesta aiheutuvien kustannusten muodostumisen tuntemista.
Hankinnan tarkempi kuvaus (tausta, tavoitteet, sisältö, aikataulu ym.) on tarjouspyynnön liitteenä "Hankittavan palvelun kuvaus". Tarjoaja sitoutuu laatimaan selvityksen tarjouspyynnön mukaisesti.
Hankinnan palkkiomuotona on kokonaishinta (KSE 5.3.1), joka sisältää palkkion, erityiset korvaukset ja kulut sekä matkakustannukset.
Tavoitteena on, että työ käynnistetään maaliskuun 2023 alussa sitten, kun hankintasopimus on allekirjoitettu. Tilaajan tavoitteena on, että työ valmistuu 30.6.2023 mennessä, mutta tarjoaja voi ehdottaa aikataulua tarjouksessaan. Työn tulee olla kokonaan valmis ja tilaajan hyväksymä viimeistään 30.9.2023.
Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja laatu. Tarjoukset arvioidaan hinnan, työsuunnitelman sekä projektipäällikön ja muun projektihenkilöstön osaamisen perusteella. Hankintasopimus laaditaan sellaisen tarjoajan kanssa, joka saa suurimmat yhteispisteet neljältä osa-alueelta, jotka ovat:
- Hinta, max. 60 pistettä
- Työohjelma, max. 10 pistettä
- Projektipäällikkö ja muu projektihenkilöstö, max. 20 pistettä
- Referenssit, max 10 p.
Valintaperusteet on tarkemmin kuvattu ja määritelty tarjouspyynnön liitteessä "Hankittavan palvelun kuvaus" luvussa 5. Laukaan kunta tilaajana arvioi ja pisteyttää osa-alueet.
Tarjoaja nimeää projektipäällikön ja mahdollisen projektihenkilöstön toimeksiantoon sekä ilmoittaa heidän pätevyystiedot sekä vähintään kaksi tarjoajan referenssi kohdetta. Tarjoaja laatii myös työohjelman.
Tilaaja saa rajoittamattoman käyttöoikeuden työn aikana syntyneisiin aineistoihin.
Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon palveluhankinnassa ja hankinnassa noudatetaan Laukaan kunnan hankintaohjeita ja pienhankintaohjetta. Hankinnan kilpailutuksessa sovelletaan tasapuolisuuden, syrjimättömyyden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteita EU:n perustamissopimuksen sekä hallintolain mukaisiin hyvän hallinnon perusperiaatteiden mukaan. Hankinnassa noudatetaan hankintalakia soveltuvin osin.
Kaikessa hankintaan liittyvässä asioinnissa käytetään Suomen kieltä.