517483 / Kalevankankaan kappelin peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Deadline: 09/08/2024 10:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
517483 / Kalevankankaan kappelin peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Type of contract notice
National procurement notification
Published
18/06/2024 14:59 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
17/07/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
09/08/2024 10:00 (UTC+03:00)
Organisation
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä
Description
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä peruskorjaa Kalevankankaan hautausmaalla sijaitsevan vuonna 1914 valmistuneen Kalevankankaan siunauskappelin osoitteessa Hautausmaankatu 5, 33100 Tampere.
Kalevankankaan kappelin ovat suunnitelleet arkkitehdit Wäinö Gustaf Palmqvist ja Einar Sjöström. Kappeliin on rakennettu vuonna 1967 arkkitehti Antero Sirviön suunnittelema krematorio-osa sekä 1984 Sirviön suunnittelemalla laajennusosa. Krematorio on poistettu käytöstä vuonna 2016.
Kalevankankaan hautausmaan alue on suojeltu merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä. Kappelirakennus on suojeltu kirkkolailla.
Siunauskappeli peruskorjataan niin, että ulkopuolinen kosteusrasitus saadaan hallintaan, sisäilmaolosuhteet turvalliseksi ja esteettömyyttä parannettua. Korjauksissa kunnioitetaan kappelin alkuperäistä arkkitehtuuria ja suunnitteluratkaisuissa huomioidaan rakennuksen suojeluaste sekä sen määrittämät raamit korjaustoimenpiteille. Korjaussuunnittelu tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä viranomaisten mm. rakennusvalvonnan ja museoviraston kanssa. Kirkollisen rakennuksen olennaisille muutoksille vaaditaan lisäksi yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkohallituksen luvat.
Kalevankankaan kappelin peruskorjaukselle on laadittu hankesuunnitelma ja tehty 3D-mallinnus vuonna 2023. Hankesuunnitelma ja inventointipiirustukset pdf-muodossa ovat tarjouspyynnön liitteinä. Valittu suunnittelutoimisto saa IFC-mallin käyttöönsä.
Kappeli on laserkeilattu vuonna 2022. Valittu suunnittelutoimisto saa laserkeilausaineiston käyttöönsä.
Kalevankankaan kappelista on tehty vuonna 2022 rakennusarkkitehtuurin opinnäytetyönä rakennushistoriallinen selvitys sekä talonrakennustekniikan opinnäytetyönä vauriokartoitus. Lisäksi kappelista on tehty vuonna 2022 oppilaitosyhteistyönä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa kosteustekninen kuntotutkimus. Raportit ovat tarjouspyynnön liitteinä.
Kappeliin on tehty osittainen haitta-ainekartoitus vuonna 2020, jota on täydennetty vuonna 2021. Kappeliin on tehty vuonna 2020 LVIS-kuntoarvio. Kappelista on tehty esteettömyystarkastelu vuonna 2015. Raportit ovat tarjouspyynnön liitteinä.
Kalevankankaan kappelin peruskorjaushanke ajoittuu vuosiin 2024-2026. Suunnittelulle, lupakäsittelylle ja urakoitsijoiden kilpailutukselle on varattu vuodet 2024-2025 ja varsinaiselle korjaustyölle vuosi 2026. Tämän tarjouspyynnön kohteena oleva pää- ja arkkitehtisuunnittelu tulee aloittaa syksyllä 2024. Erikoissuunnittelijat kilpailutetaan syksyllä 2024 ja pääsuunnittelijan tulee osallistua erikoissuunnittelijoiden kilpailutuksen valmisteluun.
Korjaustyön vaatimaa rakennuslupaa varten laadittu aineisto tulee olla valmis keväällä 2025. Ennen kuin rakennuslupaa voidaan hakea, on suunnitelmat hyväksytettävä museoviraston lisäksi yhteisellä kirkkovaltuustolla sekä kirkkohallituksella, mikä pidentää prosessin kestoa.
Varsinaiset toteutussuunnitelmat tulee olla valmiina syyskuun 2025 loppuun mennessä niin, että ne ovat käytettävissä urakoitsijoiden kilpailutuksessa. Peruskorjaustyön urakoitsijat kilpailutetaan syksyn 2025 aikana niin, että työt päästään aloittamaan vuoden 2026 alussa. Peruskorjauksen tulee valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.
Suunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisena suunnitteluna ja tasokuvien osalta sähköisenä tiedonsiirtona dwg-formaatilla. Pääsuunnittelija vastaa käytettävien tiedostojen yhteensopivuudesta muiden suunnittelijoiden kanssa.
Suunnitelmat toimitetaan tilaajalle sekä suunnittelun aikana että hankkeen valmistuttua digitaalisessa muodossa dwg- ja pdf -tiedostoina. Tiedostot tulee nimetä niin, että tiedoston nimestä käy ilmi suunnitelman sisältö. Hankkeen kaikki loppudokumentit toimitetaan tilaajalle lisäksi paperitulosteina kansiossa. Hankkeessa käytetään suunnittelun osapuolten väliseen tiedonsiirtoon projektipankkia, jonka tilaaja järjestää suunnittelijoiden käyttöön. Paperitulosteiden kopioinnit suoritetaan tilaajan hyväksymässä kopiolaitoksessa tilaajan laskuun.