VN/14066/2024 / Digitaalisen turvallisuuden ja ICT -häiriöhallinnan kehittäminen hyvinvointialueilla

Deadline: 19/08/2024 10:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
VN/14066/2024 / Digitaalisen turvallisuuden ja ICT -häiriöhallinnan kehittäminen hyvinvointialueilla
Type of contract notice
National defence and security procurement
Published
18/06/2024 16:01 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
05/08/2024 10:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
19/08/2024 10:00 (UTC+03:00)
Organisation
Hanselin kilpailutuspalvelut
Description
Euroopan turvallisuusympäristön muutos edellyttää entistä tiiviimpää varautumista ja häiriöhallinnan sekä Nato-prosessien siviilitoimintojen kyvykkyyksien kehittämistä. Häiriöhallinnan kehittäminen on osa hallitusohjelmaa. Tästä syystä sosiaali- ja
terveysministeriö käynnistää oman toimialueen ohjauksen yhteyteen hyvinvointialueiden riskienhallinnan kehittämistoimia. Toimet
sisältävät riskienhallinnan toimenpiteitä ja riskientilannekuvan muodostamista, jonka perusteella voidaan tehdä päätöksiä ja ohjata toimintaa yhteistyössä viiden alueellisen valmiuskeskuksen ja muiden vastuutoimijoiden kanssa.
Riskienhallinnan tilannekuvaa ja tilannekuvan ymmärrystä laajennetaan tietoturvan poikkeamien ja äkillisten ICT-häiriötilanteiden ja odottamattomien tilanteiden tueksi. Tavoitteena on varmistaa sosiaali- ja terveyssektorin palvelujärjestelmien ja
valmiuskeskusten poikkeamasietokykyä ja yllättävien tilanteiden hallintaa, kehittämällä niitä yhdessä toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
Lisäksi tavoitteena on vahvistaa valmiuskeskusten ICT-kyberturvallisuuden häiriöhallinnan osaamisen käsittelyä ja eri tilanteiden tilannekuvan ymmärtämiseksi valmiuskeskukset ovat osana varautumisen ja valmiuden yhteistyötä, mukaan lukien
palvelujärjestelmien kriittisyysluokittelu. Lisätietoa valmiuskeskuksista ja varautumisvelvoitteista sekä viidestä yhteistyöalueesta: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021).
Työn lopputuloksien ja menetelmien jalkautus toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelukuntien jaoksissa tai muissa
ministeriön tai valtioneuvoston tai muiden viranomaisten verkostoissa yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa.
Työn lopputulokset
1. Työn lopputuloksena syntyy arviointimenetelmä riskienhallintaan ja sitä tukeva tilannekuva
2. Työn lopputuloksena luodaan yhteistyöverkosto viiden alueellisen valmiuskeskuksen ja kansallisten toimijoiden välille. Lisäksi tuotetaan ICT- häiriötilanteisiin liittyviä skenaarioita.
3. Palvelujärjestelmien toimintakohtaisen kriittisyysluokittelun toimeenpano ministeriön verkostoissa ja jaoksissa yhteistyössä hyvinvointialueiden asiantuntijoiden kanssa.
4. Hyvinvointialueiden ICT-häiriöhallinnan yhteistyön ja osaamisen vahvistaminen viiden yhteistyöalueen mallilla (optio)
Hankinta on turvallisuushankinta, johon sovelletaan lakia julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011, 2 luku 5 § 2. mom. 3. kohta ), koska hankittava palvelu on tarkoitettu käytettäväksi turvallisuustarkoituksiin ja joiden hankinnan toteuttamiseksi annetaan, laaditaan tai muutoin käsitellään turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja (perustelut kohdassa Muut tiedot - Hankinnan taustaa).
Hankinnan kohteena olevaa palvelua voivat tuottaa vain palveluntuottajan työntekijät, jotka ovat Suomen kansalaisia. Kaksoiskansalaisuus ei ole mahdollinen. Enintään kymmenelle (10) tullaan tekemään perusmuotoinen turvallisuusselvitys ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Lopulliseen tarjouspyyntöön valittavilla ehdokkailla tulee olla käytössään auditoidut
turvaluokitellut TL IV tason tilat. Tilaaja varaa oikeuden pyytää ehdokkailta todistusta auditoidusta turvaluokitellusta TL IV tason tilasta. Hankintaan valitaan yksi (1) sopimustoimittaja.
Hankinnan alustava aikataulu
Osallistumishakemuspyynnön julkaisu 6/2024
Osallistumishakemusten määräaika 8/2024
Päätös valittavista ehdokkaista 8/2024
Lopullisen tarjouspyynnön julkaisu 9/2024
Lopullisen tarjouspyynnön tarjousten määräaika 10/2024
Asiantuntijoiden pisteytettävä esitys 10-11/2024
Hankintapäätöksen julkaisu 11-12/2024
Ehdokkaiden tulee osallistumishakemuksen yhteydessä palauttaa liite "Referenssit". Ehdokkaan tulee palauttaa liite "Alihankkijat, voimavarayksiköt ja ryhmittymänä tarjoaminen" jos ehdokas osallistuu hankintaan ryhmittymänä tai käyttää voimavara-alihankintaa. Alihankkijat on ilmoitettava viimeistään lopullisessa tarjouspyynnössä. Liite "Asiantuntijat" on tiedoksi.