510471 / Kalajanuoman kunnostushanke suunnittelu

Deadline: 24/06/2024 16:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
510471 / Kalajanuoman kunnostushanke suunnittelu
Type of contract notice
Small scale procurement
Published
11/06/2024 13:33 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
18/06/2024 12:34 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
24/06/2024 16:00 (UTC+03:00)
Organisation
Reisjärven kunta
Description
Kalajanjoki on Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva keskisuureksi
turvemaajoeksi luokiteltu joki, joka saa alkunsa Reisjärvestä ja päättyy hautaperän
täyttökanavan kautta Hautaperän tekojärveen sekä osittain Jalkakosken
säännöstelypadon kautta Kalajanjoen vanhaa uomaa pitkin Haapajärveen. Valumaalue Jalkakosken yläpuolella on ympäristökeskuksen value-työkalun mukaan n. 500
km2. Kalajanjoen vedet päätyvät Haapajärvestä Kalajoen kautta Perämereen.
Kalajanjoki kulkee Reisjärven kunnassa Kalajan järvikuivion läpi, jota on alettu
kuivattamaan maatalouskäyttöön vuonna 1860. Kalajanjoen järjestelyssä vuosina
1962–1972 kuivattiin Kalajalle n. 1500 ha alue peltoviljelyyn sopivaksi. 1980-luvun
lopulla uoman vedenjohtokykyä parannettiin tekemällä levennystä ja paikoin
syvennystä 7,1 km matkalle. Alue on tuottoisaa maatalousmaata, mutta se on kärsinyt
viime vuosien aikana kevättulvan lisäksi toistuvasti tulvista myös kasvukauden aikana.
Tulvat ovat aiheuttaneet satomenetysten lisäksi merkittävää vesistökuormitusta joen
alapuolella kesätulvien aiheuttaman ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoutumisen
seurauksena.
Hankkeen tavoitteena on laatia alueelle toteutuskelpoiset suunnitelmat tulvaongelmien
vähentämiseksi kevättulvilla ja kasvukauden aikaisen tulvinnan loppumiseksi Kalajan
järvikuiviolla. Lisäksi tavoitteena on tulvien aiheuttaman sekä osittain valuma-alueelta
tulevan vesistökuormituksen vähentäminen etenkin kiintoaineen ja fosforin osalta.
Suunnittelutyöt ovat osa Reisjärven kunnan Kalajan kunnostushanketta 2024, ja sitä
rahoittavat Reisjärven kunnan lisäksi Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Vattenfall Oy.