PIRELY/10259/2023 / Langattomat järjestelmät ja antennit -koulutus

Deadline: 13/10/2023 15:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
PIRELY/10259/2023 / Langattomat järjestelmät ja antennit -koulutus
Type of contract notice
Below the national treshold procurement (small scale procurement)
Published
19/09/2023 08:17 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
25/09/2023 14:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
13/10/2023 15:00 (UTC+03:00)
Organisation
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)
Description
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012, JTYPL) 5 luvun mukaista työvoimakoulutusta.
Hankittavan palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Tarjouspyynnön liitteet löytyvät tarjouspyynnön kohdasta liitteet ja linkit.
Hankittavan palvelun ennakoitu arvo alittaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki 1397/2016) 25 §:n mukaisen kynnysarvon liitteen E hankinnoille, joten kilpailutuksessa ei sovelleta em. hankintalakia muilta osin kuin hankintaoikaisua koskevilta osilta..
Hankintayksikkö valitsee tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisimman. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet
(arviointikriteerit) on esitetty tässä tarjouspyynnössä.