474001 / Kouvolan kaupungin virkistysreitistön opastuksen selvitys ja Kymijoen melontareitillä Kouvolan alueella olevien voimaloiden/patojen ohituksen selvitys

Deadline: 02/10/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
474001 / Kouvolan kaupungin virkistysreitistön opastuksen selvitys ja Kymijoen melontareitillä Kouvolan alueella olevien voimaloiden/patojen ohituksen selvitys
Type of contract notice
Lightened procurement (with scoring)
Published
19/09/2023 08:59 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
22/09/2023 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
02/10/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Kouvolan kaupunki
Description
Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä -hankkeen Kouvolan osahanke pyytää tarjouksia kahdesta selvitystyöstä, Kouvolan kaupungin virkistysreitistön opastuksen selvityksestä ja Kymijoen melontareitillä Kouvolan alueella olevien voimaloiden/patojen ohituksesta.
Elinvoimaa Kaakkois-Suomen matkailuyhteistyöllä on Kouvolan kaupungin, Cursor Oy:n ja goSaimaa Oy:n toteuttama EAKR /REACT EU-rahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena on paikallisten ja ylimaakunnallisten matkailureittien ja niihin liittyvien palvelujen sekä reittien fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen. Hankkeessa tapahtuva kehitystyö kytkeytyy läheisesti Kouvolan kaupungissa käynnissä olevaan Kouvolan virkistysreitistöjen tiekartan 2023 suunnitteluun, jonka tavoitteena on kaupungin reitistöjen kehittäminen käyttäjiä, niin asukkaita kuin matkalijoitakin, paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi. Hankinta tukee sekä Elinvoimaa-hankkeessa tapahtuvaa reitistöjen kehittämistyötä että tiekarttaan tähtävää reitistökehittämisen kokonaisuutta.
Tiekartan laatiminen Kouvolan kaupungin virkistysreitistön kehittämiselle alkoi joulukuussa 2022. Kaupungin eri yksiköt ovat kartoittaneet virkistysreitistön nykytilaa ja kehittämistarpeita vuoden 2023 aikana. Asukkaiden kokemuksesta reitistön opastuksesta saatiin tietoa syksyllä 2023 järjestetyllä avoimella kyselyllä. Tiekartan laatimiseksi ja kokonaiskuvan saamiseksi reitistön opastuksen nykytilasta tarvitaan lisäksi selvitys, joka sisältää myös suuntaviivat opastuksen kehittämiselle tulevaisuudessa.
Elinvoimaa-hankkeessa on suunniteltu kansainväliseen kysyntään vastaava pitkä Kaakon melontareitti Lappeenrannasta Kouvolan kautta Loviisan Strömforsiin. Tällä hetkellä melontaa reitillä kykenee Kouvolaan saavuttaessa jatkamaan vain siten, että melontakalusto ja meloja kuljetetaan autolla Kuusaanlammelta Inkeroisten lauttarantaan. Reitti katkeaa Väliväylän jälkeen Kouvolan alueella Kuusankosken, Keltin, Myllykosken ja Anjalankosken vesivoimalaitosten patoihin. Melontareitin jatkuvuuden parantaminen lisäisi melontareitin houkuttelevuutta matkailijoille. Melontareitti Lahdesta Kymijoelle katkeaa Voikkaan vesivoimalaitokseen. Edellä mainittujen voimaloiden välisillä alueilla sijaitsee keskeisiä Kymijoen ja Kouvolan luonto- ja kulttuurimaisemia ja -kohteita sekä palveluita, jotka ovat reitillä melojien ulottumattomissa tällä hetkellä. Jatkumon luominen melontareitelle parantaisi myös asukkaiden lähiliikunnan ja vesiretkeilyn mahdollisuuksia Kymijoella. Melontaolosuhteiden parantaminen lisäisi Kymijoen ulkoilureitin rannalla olevien taukopaikkojen ja niillä olevien laitureiden aktiivista käyttöä sekä yleisesti Kymijoen käyttöä virkistys- ja matkailukohteena.
SELVITYSTYÖ 1) Kouvolan kaupungin virkistysreitistön opastuksen selvitys
Selvityksen tulee sisältää virkistysreitistön opastuksen nykytilan kartoittamisen sekä suuntaviivat opastuksen kehittämiselle tulevaisuudessa. Selvityksen tulee sisältää ainakin:
-virkistysreitistön opastuksen nykytilan kartoitus annetun reittiaineiston pohjalta (liite 1)
-virkistysreitistön lähiopastuksen suuntaviivojen määrittäminen:
- opastuksen selkeyttäminen ja yhtenäistäminen (infotaulut, viitat, merkit, reittimerkinnät),
- viittamallien ja värikoodien määrittäminen huomioiden olemassa olevat linjaukset, Kouvolan kaupungin brändi-ilme sekä materiaalivalinnat, joissa kunnossapidon ja ympäristöystävällisyyden näkökulmat ovat keskeisimmät.
Nykytilan kartoitusta varten virkistysreiteistä on valikoitu otos erilaisista reiteistä. Kymijoen ja Käyrälammen ulkoilureittien uudehkoa opastusta voidaan hyödyntää suuntaviivojen luomisessa, kuitenkin pohtien em. opastuksen soveltuvuutta muille kuin ulkoilureiteille.
SELVITYSTYÖ 2) Kymijoen melontareitillä Kouvolan alueella olevien voimaloiden/patojen ohitus
Toinen selvitystyö koskee Kymijoen melontareitillä välillä Voikkaa-Inkeroinen olevien viiden voimalaitoksen ohittamista. Tehtävä sisältää vetotaipaleiden tai muiden käyttökelpoisten järjestelyjen vaatimien prosessien ja investointien selvitystä. Selvityksen tulee sisältää ainakin:
- Kymijoen melontareitin olosuhteiden parantamisen tarpeet
- Melontaan tarkoitettujen vetotaipaleiden sekä rantautumis- ja veteenlaskupaikkojen sijoittamisen mahdollisuuksien kartoitus Voikkaan, Kuusankosken, Keltin, Myllykosken ja Anjalankosken voimalaitosten/patojen alueella/läheisyydessä. Tehtävässä tulee tehdä yhteistyötä melontareitin varrella olevien voimalaitos-, tehdas- ja/tai muiden yhtiöiden kanssa.
- ehdotuksia yllä mainittujen sekä muiden tavanomaisten melontaa palvelevien rakenteiden ja -opastuksen tyypistä ja sijainneista, sekä arvio niiden vaatimista investoinneista (infra, hinta)
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava kertahankinta. Osa-tarjoukset ovat sallittuja. Tarjoaja voi tarjota joko ainoastaan selvitystyötä 1 tai selvitystyötä 2 tai molempia. Työ tulee aloittaa välittömästi hankintapäätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä, joka ajoittuu arviolta viikolle 40. Selvitystöiden tulee olla valmiina viimeistään 15.12.2023 mennessä.