KASKO 005-23, HEL 2023-003687 / Henkilöstövuokrauspalvelu ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen

Deadline: 05/04/2023 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
KASKO 005-23, HEL 2023-003687 / Henkilöstövuokrauspalvelu ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen
Type of contract notice
National procurement notification
Published
17/03/2023 16:25 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
27/03/2023 10:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
05/04/2023 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Description
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kilpailuttaa henkilöstövälityspalvelun ruotsinkielistä varhaiskasvatusta varten. Työvoimaa tarvitaan yksittäisiin työvuoroihin äkillisissä henkilöstövajaustilanteissa (osapäiväksi tai kokopäiväksi) ja pidempiaikaisempiin yhtäjaksoisiin sijaisuuksiin enintään 1 vuodeksi.
Työntekijällä tulee olla tehtävän edellyttämä koulutus tai aikaisempaa kokemusta alle kouluikäisten lasten hoidosta ja kasvatuksesta:
o Varhaiskasvatuksen opettaja: varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).
o Varhaiskasvatuksen sosionomi: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla (540/2018 27§).
o Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita henkilö täydentänyt riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 28 §, asetus 753/2018 3 § ja 4 §).
o Erityisavustaja (päiväkotiavustaja): koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus sekä aikaisempi työkokemus päiväkodissa.
Työntekijän toimipisteenä päiväkoti, esikoulu tai ryhmäperhepäivähoito, joissa lapset ovat iältään 0–7-vuotiaita ja toimintaympäristönä ovat ruotsinkieliset päiväkodit, esikoulut ja ryhmäperhepäivähoito eri puolilla Helsinkiä. Työntekijät toimivat hoito- ja kasvatusvastuussa päiväkodin, esikoulun tai ryhmäperhepäivähoidon henkilöstömitoituksessa. Toiminta tapahtuu arkipäivisin maanantaista perjantaihin aikavälillä 6.15–17.30. Päiväkoti tekee työsopimuksen henkilön kanssa ja vasta työsopimuksen laatiminen oikeuttaa välityspalkkion maksamiseen.
Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä. Tarjoajat valitaan palveluntuottajiksi tarjouksen hintavertailun perusteella. Puitejärjestelyssä noudatetaan etusijaisuusjärjestystä. Tarjouskilpailussa eniten pisteitä saanut tarjoaja sijoittuu ensimmäiseksi, toiseksi tullut tarjoaja sijoittuu toiseksi jne.
Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos sopimuskumppanilla ei ole toistuvasti tarjota tekijää tilaajan tarpeeseen. Sopimuskumppanin tulee ilmoittaa tilaajan edustajalle säännöllisesti, millainen välitettävien henkilöiden tilanne heillä on.
Helsingin kaupunki ei sitoudu tällä tarjouskilpailulla mihinkään ostomääriin eikä sopimus anna tarjoajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua Helsingin kaupungin varhaiskasvatukselle. Helsingin kaupunki varaa itsellään mahdollisuuden käyttää voimassa olevia sopimuksiaan henkilöstövuokrauksessa.