389836 / Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvät lisenssit ja palvelut

Deadline: 10/06/2026 17:02 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
389836 / Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvät lisenssit ja palvelut
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
12/06/2022 14:05 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
10/06/2026 17:02 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
10/06/2026 17:02 (UTC+03:00)
Organisation
2M-IT Oy
Description
2M-IT Oy toimii omistaja-asiakkailleen in-house -yhtiönä tarjoamiensa talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvien kokonaispalveluiden osalta palveluntuottajana ja palveluintegraattorina.
Palvelut koostuvat useista erityyppisistä palvelukomponentista, joita 2M-IT tuottaa itse tai kilpailuttaa alihankkijoiltaan osaksi näitä kokonaispalveluja. Palvelun osakomponentteja ovat esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajien lisenssit ja asiantuntijapalvelut; tietotekniikan palvelut, jotka kattavat esimerkiksi tietoliikenneyhteydet ja niihin liittyvät palvelut sekä konesali- ja kapasiteettipalvelut. Lisäksi komponentteihin kuuluu erilaiset kehittämisprojektit ja testaus sekä ylläpidon aikaiset tukipalvelut, jotka voivat koostua esimerkiksi ensimmäisen tason tuesta, jota tuottaa 2M-IT:n service desk, sekä mahdollisesta toisen tason sovellustuesta. Järjestelmätoimittajat tuottavat tähän ylläpidon aikaisten tukipalvelujen kokonaisuuteen tarvittavan sovellustuen osuuden. Mahdollista on myös ostaa kokonaisuus toimittajan SaaS-palveluna.
2M-IT Oy:n asiakkailleen tarjoamat palvelut koostuvat jo olemassa olevien ratkaisuiden ja uusien ratkaisuiden yhteensovittamisesta ja niiden muotoilemisesta yhtenäisiksi järjestelmäkokonaisuuksiksi, edellä mainittujen palvelukomponenttien tuottamisesta sekä kokonaisuuksiin olennaisesti liittyvistä asiantuntijapalveluista tai kokonaan uusista talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvistä palveluista.
2M-IT:n tehtävänä in-house -yhtiönä on kehittää omistaja-asiakkailleen tarjoamiaan palveluja. Dynaamisen hankintajärjestelmän (”DPS”) voimassaoloaikana tavoitteena on luoda alueellisesti yhtenäisemmät kokonaispalvelut, jotka mahdollistavat talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon toimialoilla yhtenäiset ja nykyaikaiset, automatisoidut palvelut koko hyvinvointialuetasoisesti. Toteutuksilla voidaan sujuvoittaa, tehostaa ja kehittää prosesseja sekä toimintaa.
Tämän DPS:n sisällä tehtävien hankintojen pohjalta 2M-IT voi hankkia talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmien lisenssejä ja muita niihin liittyviä palveluja (esimerkiksi käyttöönottoprojektit ja kehittämisen aikana tuotettavat palvelut) sekä asiantuntijapalveluja, pois lukien perustietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen liittyvät kokonaisuudet. Tämän DPS:n sisällä tehtävien hankintojen avulla voidaan toteuttaa tarvittavat eri alueellisten palvelukokonaisuuksien koostamiseksi tarvittavat alihankkijoiden kilpailutukset. Maantieteelliset alueet, 2M-IT:n asiakkaat ja muut tarvittavat seikat tullaan yksilöimään tarkemmin DPS:n sisällä tehtävissä hankinnoissa.
DPS:n sisällä tehtävän hankinnan kohteena voi olla talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvät lisenssit ja/tai palvelut ja/tai asiantuntijapalvelut tai lisenssien käyttöoikeuksista, palveluista ja asiantuntijapalveluista muodostuvia kokonaisuuksia.