311759 / Tiedolla johtamisen ja tekoälyn (AI) palvelut

Deadline: 18/09/2024 15:33 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
311759 / Tiedolla johtamisen ja tekoälyn (AI) palvelut
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
20/09/2020 12:35 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
18/09/2024 15:33 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
18/09/2024 15:33 (UTC+03:00)
Organisation
2M-IT Oy
Description
Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) mukaisia palveluja tarjoavat organisaatiot voivat jättää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset.
Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan tiedolla johtamisen ja tekoälyn alustoja, ratkaisuja ja palveluja, lisenssejä sekä asiantuntijapalveluja sekä näistä muodostuvia erilaisia kokonaisuuksia. Edellä mainittuja hankitaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille tuotettaviin palveluihin, jotka nimetään tarkemmin DPS sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Ratkaisuja voidaan hankkia käytettäväksi erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, sekä näihin tehtäviin liittyvissä tukitoimissa. Ne voidaan ottaa käyttöön 2M-IT Oy:n palvelutuotannossa osana yhden tai useamman asiakkaan palveluja. Varsinaiset hankinnat tehdään erillisten tarjouspyyntöjen perusteella DPS:n sisäisinä kilpailutuksina, jossa hankintayksikkö täsmentää ja kuvaa yksityiskohtaisen hankintatarpeensa.
Alustojen ja lisenssien hankinnan kohteena voi olla esimerkiksi tiedolla johtamisen tai tekoälyn kaupalliseen valmisohjelmistoon perustuva ratkaisu, ohjelmiston käyttöoikeus, lisenssit ja/tai avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmistoratkaisu. Kohteeseen voi lisäksi kuulua mm. tiedolla johtamisen hallintaan, tietovarastoautomaatioon, integraatioon, analytiikkaan ja raportointiin sekä visualisointiin tarkoitetut työkalut. Hankittavat ratkaisut ja palvelut voivat koostua toimittajan omista palveluista ja tuotteista tai toimittajan kautta tulevista alihankkijan lisensoiduista palveluista ja tuotteista. Palvelutuotannossa voidaan hyödyntää joko Tilaajan olemassa olevaa omaa käyttöpalvelu- ja muuta kapasiteettia tai tämä voidaan sisällyttää hankinnan kohteeseen.
Asiantuntijapalvelujen kohdetta voidaan täsmentää mm. seuraavin osa-aluein:
• Tiedolla johtamisen ja AI konsultointi
• Tiedon hallinnan ja johtamisen projektien suunnittelu ja johtaminen
• Käsite-, tieto- ja rajapintamallinnus sekä arkkitehtuurien määrittely
• Latausketjujen (ETL) ja integraatioiden kehitys, testaus, koulutus sekä ylläpidon, hallinnan ja valvonnan suunnittelu
• Avoimien rajapintojen ja standardien tuntemus ja AI integroiminen osaksi sovelluksia
• Tietovarastojen, tietokuutioiden ja tietoaltaiden suunnittelu, kehitys, testaus, koulutus sekä ylläpidon, hallinnan ja valvonnan suunnittelu
• Analytiikan, edistyneen analytiikan, koneoppimisen ja robotiikan kehittäminen
• AI algoritmin kehittäminen valmiiksi tuotteeksi eri teknologioissa
• Toteuttamisosaaminen eri teknologioilla (esim. Google AI, AWS Cloud computing, Microsoft AI)
• Käyttöliittymä- ja sovelluskehitys (Chatbot jne.)
• Kustannuslaskennan määrittely ja kehittäminen
• Palveluiden, prosessien ja governance-mallien määrittely
• Kehittämisessä käytettävien työkalujen valinta, konsultointi ja koulutus
• Koneen koulutus, alkuperäisen materiaalin muuntaminen käsiteltävään muotoon ja tekoälyn opettaminen
Hankintayksikkö ei sitoudu hankkimaan DPS:ssä mitään vähimmäismäärää. DPS:n sisällä tehty hankintasopimus ei anna toimittajalle yksinoikeutta palvelun tuottamiseen.